Hệ thời sự chính trị tổng hợp VOV1
logovov

Hệ Thời Sự Chính Trị Tổng Hợp VOV1

I. Giới thiệu chung

Hệ Thời sự Chính trị Tổng hợp bắt nguồn từ chương trình Thời sự đầu tiên của Đài Tiếng nói Việt Nam, được phát triển qua 9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp. Trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước, chương trình Thời sự phát triển mạnh mẽ, có vai trò nòng cốt trong hệ phát thanh Đối nội của Đài TNVN.

Ngày 1/7/1994, Hệ Thời sự được thành lập từ hệ Đối nội phát sóng 18giờ/ngày.

Ngày 7/9/2003, Hệ Thời sự được bổ sung sắp xếp lại thành Hệ Thời sự Chính trị Tổng hợp phát sóng từ 4h45 đến 24h00.

Ngày 1/6/2008, Hệ Thời sự Chính trị Tổng hợp được thành lập về cơ cấu tổ chức chịu trách nhiệm toàn bộ sóng VOV1 với thời lượng phát sóng 19h/ngày.

Ngày 1/1/2010, Hệ Thời sự Chính trị Tổng hợp chính thức phát sóng 24h/24h cung cấp  thông tin nhanh nhất về các vấn đề thời sự và chính trị, ngoại giao,  kinh tế, văn học nghệ thuật cho  thính giả trong và ngoài nước…

Tần số phát sóng trung và sóng ngắn từ (594, 630, 648, 655, 666, 675, 690,711) kHz và (5975, 9530, 7210)kHz. Và trên sóng FM 100 MHz.

   

II. Cơ cấu hệ

 

Giám đốc: Uông Ngọc Dậu

   
Họ tên Số Điện thoại cơ quan
PGĐ Đặng Quang Thương
PGĐ Nguyễn Mạnh Thắng

Phòng Hành chính – Tổng hợp

TP Trần Trọng Nghĩa (04) 3936 5888

Phòng Thư ký – Dẫn hệ

TP Hoàng Trung Dũng (04) 3936 4184
PTP Nghiêm Xuân Hùng

Phòng Sản xuất chương trình

QTP. Phạm Thị Nhung

(04) 3825 4238
PTP Nguyễn Sĩ Khánh


Phòng Thời sự trong nước

TP. Giang Trung Sơn

(04) 3934 1138
PTP. Nguyễn Mai Hồng

PTP Nguyễn Hải Yến

Phòng Thời sự quốc tế

TP Điệp Anh (04) 3936 4183
PTP. Nguyễn Thu Hà

Phòng Nội chính

TP. Đặng Ngọc Chi

(04) 3934 2986
PTP Đàm Thị Hoa
PTP Lê Tuyết

Phòng Khoa học – Tài nguyên và Môi trường

TP. Nguyễn Thị Thu Hà (04) 3936 3729
PTP Nguyễn Mỹ Hà

Phòng Kinh tế

TP Trần Đức Thành

(04) 3936 3732
PTP Đoàn Ngọc Diệu

PTP Vũ Tài Dũng

Phòng Nông nghiệp

TP Lê Văn Phúc
(04) 3936 3727
PTP Hà Thị Bích Thuận (04) 3936 3726

PTP Nguyễn Hương Lan