Chương trình đang phát: Thời sự chiều

Giờ phát: 18h00-19h00

Giờ phát: 19h00-19h10

Chương trình: Quốc hội với cử tri