Chương trình đang phát: Biển đảo Việt Nam

Giờ phát: 5h25-5h35

Giờ phát: 5h35-5h45

Chương trình: Nông nghiệp và nông thôn